Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

YAPI PROJE MERKEZİ faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan gevre sorunu boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

  • Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
  • Etkin kullanım ile enerji ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek,
  • Çalışanlarda ve tedarikçilerde çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi ana hedefimiz ve amacımızdır.

 

OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

YAPI PROJE MERKEZİ en üst kalite seviyesinde imalat faaliyetlerini yürütürken çalışanların sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunmasını ve sıfır iş kazası ile iş yapma felsefesini amaç edinmiş bu bağlamda;

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını veya en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,
  • İşçi Sağlığı konularında sürekli iyileştirme sağlamak,
  • Yürürlükte bulunan ISG ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
  • Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluk bilincini sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek,

hususlarında gerekenlerin teminini ve idamesini taahhüt etmiştir.